Beijing

เมืองหลวงของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นใจกลางและศูนย์รวมจิตวิญญาน ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศ ศูนย์กลางการค้า เมืองแห่งธุรกิจ ที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

Shenzhen

เมืองใหม่ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดของประเทศจีน เป็นเมืองใหม่ที่ประชากรในเมืองมีรายได้สะพัดที่สุด

Guangzhou

เมืองแห่งเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการค้า อุตสาหกรรม แหล่งผลิต และตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Hangzhou

เมืองโรแมนติค ด้วยสภาพแวดล้อมของเมือง ที่มีทะเลสาปซีหูเป็นใจกลางเมืองรวมไปถึงการวางผังเมืองที่เรียบร้อย เป็นระเบียบ ประชากรในเมืองนี้จึงใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข ความสดชื่น เป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆของประเทศจีน

Shanghai

ไข่มุกแห่งตะวันออก เมืองแห่งนานาอารยธรรมศูนย์รวมนานาชาติ 1 ใน 4 เขตปกครองพิเศษ เมืองแห่งการค้ากับต่างประเทศ ปัจจุบันถือเป็นเมืองการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

Tianjin

ตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองเทียนจินถือเป็นเมืองท่าเรือของจักรพรรดิ์เป็นเมืองแรกๆ ที่มีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศจีน ในปัจจุบัน เทียนจินเป็น 1 ใน 4 เมืองที่เป็นเขตปกครองพิเศษเมืองอุตสาหรรมหนัก เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของประเทศ